Informatie

MR

Medezeggenschapsraad, oudergeleding:

  • Jan Jaap de Vries
  • Sybrichje v.d. Hoek
  • Michel Krol

Medezeggenschapsraad, leerkrachtgeleding:

  • Hanna de Beer
  • Sietske Prinsen
  • Trynke Koster